Toelichting verwerkingsverantwoordelijkheid hoofdbehandelaar

(Toelichting op de verklaring van de hoofdbehandelaar onder punt 6)

In deze toelichting staat de informatie over de verwerkingsverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar vis-à-vis Keer Diabetes 2 Om toegelicht: de vraag luidt namelijk wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer/patiënt gedurende de looptijd van het programma.

De “verwerkingsverantwoordelijke” is die partij die (al dan niet tezamen met andere partijen) het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. In het kader van de deelname van de deelnemer/patiënt worden persoonsgegevens tussen KDO en de hoofdbehandelaar uitgewisseld. De deelnemer/patiënt heeft hier uitdrukkelijk zijn/haar toestemming voor gegeven.

Het doel bij de verwerking van de persoonsgegevens door KDO is een ander dan dat van de hoofdbehandelaar. Het doel van KDO bij de verwerkingen beperkt zich tot het kunnen uitvoeren van het programma voor de deelnemer. Dit zijn administratieve gegevens van de deelnemer/patiënt en medische gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van het programma. Voor zover de deelnemer/patiënt zijn/haar (medische) gegevens zelf aan KDO verstrekt is KDO verwerkingsverantwoordelijk.

Zoals hierboven reeds aangegeven blijft de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de medische begeleiding van de deelnemer/patiënt. KDO neemt de medische behandeling van de deelnemer/patiënt niet over. Dit houdt tevens in dat de hoofdbehandelaar verwerkingsverantwoordelijk blijft voor verwerking van de persoonsgegevens van deze deelnemer/patiënt die hij/zij in zijn praktijk gebruikt.

Procedures zoals die gevolgd moeten worden in het geval zich een datalek voordoet, of bij een verzoek van een betrokkene dienen te worden uitgevoerd bij en door die partij bij wie het datalek zich voordoet respectievelijk het verzoek wordt gedaan die de betrokkene onder AVG heeft (inzage, rectificatie, wissing, enz.)

Wat betreft de technische middelen die worden ingezet bij de uitwisseling van de gegevens van de deelnemer/patiënt heb worden met KDO eigen afspraken gemaakt.