Privacyverklaring Keer Diabetes2 Om

OMGANG CLIENTGEGEVENS
Keer Diabetes2 Om verwerkt je persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Reverse B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 67392512 te Amsterdam. Reverse B.V. gebruikt de handelsnaam “Keer Diabetes2 Om”.

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking
Keer Diabetes2 Om verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening aan cliënten om deelname aan een informatiebijeenkomst en/of aan het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om mogelijk te maken, alsmede ten behoeve van communicatie en facturatie. Aanvullend verwerkt Keer Diabetes2 Om persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Keer Diabetes2 Om met jou sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Keer Diabetes2 Om, en van haar cliënten en derden. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) vraagt Keer Diabetes2 Om jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor informatiebijeenkomsten en/of andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Keer Diabetes2 Om voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens: herkomst
Keer Diabetes2 Om verwerkt onder andere: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, BSN nummer, verzekeringsgegevens en persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. Keer Diabetes2 Om verkrijgt je (medische) persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van jouw hoofdbehandelaar of zorgverlener.

Als je wilt of gaat deelnemen aan een informatiebijeenkomst
Voorafgaand aan de ontvangst van het inschrijfformulier verwerkt Keer Diabetes2 Om alleen jouw naam en contactgegevens zodat wij jou kunnen registreren voor de informatiebijeenkomst en je bijbehorende informatie kunnen toesturen. Na de informatiebijeenkomst gebruiken wij je gegevens om contact met je op te nemen als je hebt aangegeven interesse te hebben in deelname aan het groepsprogramma. Als je aangeeft geen verdere interesse te hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk een maand na het bezoek aan de informatiebijeen- komst definitief uit onze systemen verwijderen. Als je bij registratie voor de bijeenkomst hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan zullen wij jouw naam en e-mailadres daarvoor gebruiken en bewaren tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Als je je inschrijft voor deelname aan het Groepsprogramma
Als je je inschrijft door middel van ons inschrijfformulier voor deelname aan het Groepsprogramma dan verwerken wij de volgende gegevens: Persoonsgegevens: zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres, geboortedatum, BSN en verzekeringsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens: zoals je medische geschiedenis, bepaalde bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde) en medicatiegebruik. In sommige gevallen nemen wij contact op met je hoofdbehandelaar (huisarts/internist) om te overleggen over je gezondheid voor zover deze betrekking heeft op jouw mogelijke deelname aan het Keer Diabetes2 Om groepsprogramma. Wij maken een verslag van het contact en de uitkomsten van het overleg. Deze gegevens worden eveneens door ons verwerkt.

Als je deelneemt aan het Groepsprogramma

0-6 maanden Gedurende je deelname worden jouw gemeten bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), medicatiegebruik en gespreksverslagen door ons verwerkt en bewaard opdat wij jouw voortgang zo goed mogelijk kunnen bewaken en desgevraagd met jouw hoofdbehandelaar kunnen overleggen.

6-24 maanden Na deelname aan het programma (6-24 maanden) gebruiken we je gegevens om je te informeren over het nazorgtraject en je voortgang te bewaken, eventueel in overleg met je hoofdbehandelaar. Tevens bieden we hierdoor jouw hoofdbehandelaar de mogelijkheid advies in te winnen bij Keer Diabetes2 Om.

De Online Community Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het groepsprogramma is voor eigen risico. Mijn.keerdiabetes2Om.nl is een beveiligde omgeving. Keer Diabetes2 Om streeft ernaar het platform optimaal te beveiligen. Keer Diabetes2 Om kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst.

Na afronding van het Groepsprogramma
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Na afronding van het programma (24 maanden) bewaren wij jouw gegevens nog 5 jaar digitaal zodat je hoofdbehandelaar, indien gewenst, advies kan inwinnen voor je verdere begeleiding. Wij hebben jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. Wij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplichten vernietigen wij de gegevens.

Samenwerking met derden
Keer Diabetes2 Om werkt momenteel samen met zorggroepen en het Louis Bolk Instituut.

Louis Bolk Instituut
Het onderzoeksinstituut Louis Bolk te Driebergen voert wetenschappelijk onderzoek uit naar het omkeren van Diabetes type 2. Keer Diabetes2 Om verstrekt de namen en emailadressen van de deelnemers aan het onderzoeksinstituut voorhet versturen van de online vragenlijsten. Deelnemers tekenen een informed consent voor deelname aan het onderzoek en leveren hun gegevens op directe wijze aan de onderzoekers. De deelnemer deelt gegevens met het Louis Bolk Instituut, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de effectiviteit van het Keer Diabetes2 Om Groepsprogramma, mits hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de desbetreffende deelnemer.

Zorggroepen
Keer Diabetes2 Om ondersteunt zorggroepen, middels een brief, bij het onder de aandacht brengen van het groepsprogramma. Ten behoeve van het versturen van deze brief ontvangt Keer Diabetes2 Om de ANW-gegevens van diabetespatiënten van de zorggroep die aan de inclusiecriteria van het Keer Diabetes2 Om programma voldoen. Deze contactgegevens worden binnen twee weken na het versturen van de brieven verwijderd. Keer Diabetes2 Om deelt geen (persoons)gegevens van deelnemers met zorggroepen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Keer Diabetes2 Om te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Keer Diabetes2 Om te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Keer Diabetes2 Om is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking.Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens opgenomen in dit document in de alinea getiteld ‘contact’. Keer Diabetes2 Om neemt een besluit binnen vier weken na ontvangstvan je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de alinea ‘klachtenregeling’ in dit document.

Wijzigingen
Keer Diabetes2 Om houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Je persoonsgegevens worden door Keer Diabetes2 Om [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings schakelt Keer Diabetes2 Om MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij je naar het privacybeleid van MailChimp. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Keer Diabetes2 Om het CRM-systeem Sales Force in als verwerker. Sales Force is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Sales Force verwijzen wij je naar het privacybeleid van Sales Force.

Klachtenregeling Keer Diabetes2 Om
De organisatie en begeleidingsteams van Keer Diabetes2 Om vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Zowel op het hoofdkantoor als op de programmalocaties probeert Keer Diabetes2 Om het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn, dat je minder tevreden bent of zelfs eenklacht hebt. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing.

Wat kun jij doen?
Complimenten en suggesties kun je of per mail of telefoon doorgeven. Heb je een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende deelname aan het programma, kun je contact opnemen met de programma coördinator van je groep. Samen met jou bekijkt de programma coördinator jouw klacht of probleem en wordt er gezocht naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de klacht of het probleem voorgelegd aan het Hoofd Kwaliteit Keer Diabetes Om, Lotte Schaffer. Lotte zal contact met je opnemen om de klacht te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Keer Diabetes2 Om streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig.Heb je klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail of telefoon (zie contactgegevens op de homepage) doorgeven. Je bericht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.

Heb je als werknemer van Voeding Leeft het vermoeden dat er sprake is van een misstand bij Voeding Leeft, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, dan kun je dit melden volgens deze regeling.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@keerdiabetesom.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Keer Diabetes2 Om via telefoonnummer 020-2217906.

Cookies, Google Analytics en andere gegevens die we verwerken als je gebruik maakt van de website van Keer Diabetes2 Om

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Google Analytics
Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Keer Diabetes2 Om maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Keer Diabetes2 Om maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op de website van Google.

MailChimp
Bij de verzending van e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen voor groepsbijeenkomsten en andere evenementen maakt Keer Diabetes2 Om gebruik van MailChimp. Op de inschrijfpagina’s voor nieuwsbrieven en uitnodigingen plaatst MailChimp een cookie (“AVESTA_ENVIRONMENT”). Meer informatie over deze cookies vind je op de website van MailChimp. De met gebruik van MailChimp verzonden e-mails bevatten voorts webbeacons. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails. Aan de hand daarvan kan Keer Diabetes2 Om het gebruik van de nieuwsbrief en de uitnodigingen analyseren en de inrichting en inhoud hiervan optimaliseren.