Privacyverklaring Voeding Leeft pilot

OMGANG PERSOONSGEGEVENS

Voeding Leeft verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Voeding Leeft, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 52461742 te Amsterdam. Voeding Leeft schakelt mogelijk Reverse B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 67392512, in voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Reverse B.V. is een dochteronderneming van Voeding Leeft en tussen beide partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Reverse B.V. gebruikt de handelsnaam “Keer Diabetes2 Om”.

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking
Voeding Leeft verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening om deelname aan groepsprogramma’s mogelijk te maken, alsmede ten behoeve van communicatie. Aanvullend verwerkt Voeding Leeft persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Voeding Leeft met jou sluit en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) vraagt Voeding Leeft jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor informatiebijeenkomsten en/of andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Voeding Leeft voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens en herkomst
Als je je inschrijft voor deelname aan het Voeding Leeft pilot programma
Als je je inschrijft door middel van ons (digitaal) inschrijfformulier voor deelname aan het programma dan verwerken wij de volgende (persoons)gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres en geboortedatum. B Hiervoor hebben wij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van jou gevraagd. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Wij maken een verslag van het contact en de uitkomsten van het overleg. Deze gegevens worden eveneens door ons verwerkt.

Als je deelneemt aan het Voeding Leeft pilot programma
  Gedurende je deelname worden jouw gemeten bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille, medicatiegebruik en gespreksverslagen door ons verwerkt en bewaard opdat wij jouw voortgang zo goed mogelijk kunnen bewaken en desgevraagd met jouw hoofdbehandelaar kunnen overleggen.

3-24 maanden Na deelname aan het programma (3-24 maanden) gebruiken we je gegevens om je te informeren over het inspiratietraject en je voortgang te bewaken, eventueel in overleg met je hoofdbehandelaar. Tevens bieden we hierdoor jouw hoofdbehandelaar de mogelijkheid advies in te winnen bij Voeding Leeft. We verwerken hiervoor jouw gemeten bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille en medicatiegebruik.

Online community Mijn Voeding Leeft Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het programma is voor eigen risico. Mijn Voeding Leeft is een beveiligde omgeving. Voeding Leeft streeft ernaar het platform optimaal te beveiligen. Voeding Leeft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst. Gegevens die je vrijwillig door kunt geven binnen Mijn Voeding Leeft zijn je naam, mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, woonplaats, foto, glucosewaarden, HbA1c, medicatiegebruik, gewicht en taille.

Na afronding van het programma
Na afronding van het programma (24 maanden) bewaren wij jouw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers nog 20 jaar digitaal. Wij hebben jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. Wij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Samenwerking met derden
Om een veilige en effectieve behandeling te waarborgen werken wij samen met jouw hoofdbehandelaar gedurende 0-3 maanden van het programma. Indien nodig delen en ontvangen wij (medische) gegevens die verband houden met jouw voortgang van het programma. We vragen hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Zonder schriftelijke toestemming verstrekt Voeding Leeft je persoonsgegevens niet aan derden.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Voeding Leeft te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Voeding Leeft te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Voeding Leeft is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens opgenomen in dit document in de alinea getiteld ‘contact’. Voeding Leeft neemt een besluit binnen vier weken na ontvangst van je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de alinea ‘wat kun jij doen’ in dit document.

Wijzigingen
Voeding Leeft houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Je persoonsgegevens worden door Voeding Leeft [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Voeding Leeft het CRM-systeem Salesforce in als verwerker. Salesforce is gevestigd in de Verenigde Staten, maar de opgeslagen gegevens van Voeding Leeft worden op een Europese server (gevestigd in Ierland) opgeslagen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Salesforce verwijzen wij je naar het privacybeleid van Salesforce.

Klachtenregeling Voeding Leeft
Voeding Leeft vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Zowel op het hoofdkantoor als op de programma locaties probeert Voeding Leeft het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn, dat je minder tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. Mochten we er desondanks samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kun jij doen?
Complimenten en suggesties kun je of per mail of telefoon doorgeven. Heb je een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende deelname aan het programma, kun je contact opnemen met de contactpersoon van je groep. Samen met jou bekijkt hij of zij jouw klacht of probleem en wordt er gezocht naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de klacht of het probleem voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Voeding Leeft. Zij neemt contact met je op om de klacht te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Voeding Leeft streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig. Heb je klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail of telefoon (zie contactgegevens op de homepage) doorgeven. Je bericht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@voedingleeft.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Voeding Leeft via telefoonnummer 020-2217906.

Cookies, Google Analytics en andere gegevens die we verwerken als je gebruik maakt van de website van Voeding Leeft

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Google Analytics
Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Voeding Leeft maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Voeding Leeft maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op de website van Google.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-4-2021