Henk (67) “Al bijna drie jaar geen insuline meer hoeven spuiten. Ik voel me weer fit en ik eet fantastisch”

Privacy & Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.keerdiabetes2om.nl, welke domeinnaam wordt gehouden door het bedrijf REVERSE B.V. met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67392512. REVERSE B.V. handelt onder de naam Keer Diabetes2 Om.

Op deze website (keerdiabetes2om.nl), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden:

•De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Keerdiabetes2om heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. KeerDiabetes2om.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. KeerDiabetes2om.nl aanvaardt geen verplichting KeerDiabetes2om.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Keerdiabetes2om garandeert evenmin dat KeerDiabetes2om.nl foutloos of ononderbroken functioneert.

•Op KeerDiabetes2om.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door keerdiabetes2om niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. KeerDiabetes2om.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met diabetes type 2 die willen deelnemen aan het Keer Diabetes 2 Om Groepsprogramma. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. Keerdiabetes2om is niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen over diabetes2 of de aan u voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. U zult hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts of specialist.

•Keerdiabetes2om, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de keerdiabetes2om gepresenteerde informatie. De inhoud van Keerdiabetes2om.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

•Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu Keerdiabetes2om.nl, dient dan te worden weergegeven.

•De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Keerdiabetes2om.nl

•Op keerdiabetes2om.nl en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van cookies

REVERSE BV gebruikt op deze website cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om iemand persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Indien u niet wil dat wij cookies gebruiken dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © 2017 REVERSE B.V.

Contact

Suggesties voor verbetering van de website kunnen aan de redactie van keerdiabetes2om.nl worden doorgegeven per email (info@keerdiabetes2om.nl)

Rapportcijfer 9 van deelnemers

Medicatie afbouw

Samenwerking eigen arts

Wetenschappelijk onderbouwd

Bekend van o.a.

Volkskrant
RTL Nieuws
EenVandaag
NOS